Advanced search

Bangkok > ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Long stay) >

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Long stay)

ผู้ยื่นคำร้องจำเป็นที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ ไม่สามารถขอคืนหรือโอนถ่ายได้ หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมมีดังนี้

  • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยตรงที่แผนกกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก
  • ชำระเป็นเงินสด ในสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • ผู้ยื่นคำร้องจำเป็นที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมปกติสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี: 1,800 บาท

เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี: 1,200 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับ:

  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
  • สมาชิกครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือ อยู่ภายใต้การอุปการะ ของพลเมืองสหภาพยุโรปหรือประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือพลเมืองชาวสวิตเซอร์แลนด์
  • ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 26 ปี และประสงค์จะไปศึกษาต่อ หรือ เข้าร่วมอบรมทางการศึกษา
  • นักวิจัยที่ประสงค์ทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยไม่มีข้อจำกัดทางอายุ

หมายเหตุ:

ผู้แทนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เดินทางโดยวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมการสัมมนา ประชุม กีฬา วัฒรธรรม หรือการศึกษา ที่งานนั้นๆจัดโดยองค์กรที่แสวงหรือไม่แสวงหาผลกำไรนั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะขึ้นกับอายุของผู้สมัคร หรืออาจจะได้รับการยกเว้น