Advanced search

Bangkok > ค่าธรรมเนียมวีซ่า >

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียม สำหรับวีซ่าระยะสั้น

ผู้ยื่นคำร้องต้องชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่า ซึ่งไม่สามารถขอเรียกคืนหรือโอนถ่ายให้บุคคลอื่นได้ โดยผู้ยื่นคำร้องจะได้รับใบเสร็จ หลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยตรงที่แผนกกงสุลของสถานเอกอัคราชทูตลักเซมเบิร์ก
  • ชำระเป็นเงินสด ในสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • ผู้ยื่นคำร้องจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่า ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม
 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมปกติสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี: 2,800 บาท

เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี: 1,400 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับ:

  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
  • สมาชิกครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือ อยู่ภายใต้การอุปการะ ของพลเมืองสหภาพยุโรปหรือประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือพลเมืองชาวสวิตเซอร์แลนด์
  • ผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อ หรือ เข้าร่วมอบรมทางการศึกษา
  • นักวิจัยที่ประสงค์ทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยไม่มีข้อจำกัดทางอายุ

หมายเหตุ:

ผู้แทนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เดินทางโดยวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมการสัมมนา ประชุม กีฬา วัฒรธรรม หรือการศึกษา ที่งานนั้นๆจัดโดยองค์กรที่แสวงหรือไม่แสวงหาผลกำไรนั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะขึ้นกับอายุของผู้สมัคร หรืออาจจะได้รับการยกเว้น