Advanced search

Bangkok > วีซ่าท่องเที่ยว >

วีซ่าท่องเที่ยว

ขนาดรูปถ่ายสำหรับสมัครวีซ่า   ใบสมัครวีซ่าเชงเกน (PDF)
     

Photo format visa

 
     

หากท่านต้องการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ท่านจำเป็นต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • รูปถ่ายสี ที่เป็นปัจจุบัน บนพื้นหลังสีครีม สีฟ้าอ่อน หรือ สีเทาอ่อน ขนาดเท่าในเล่มหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ โดยให้ทากาวติดรูปถ่าย 1 ใบลงบนแบบฟอร์มคำร้อง (กรุณาอย่าใช้ลวดเย็บกระดาษ) และ รูปถ่ายอีก 1 ใบ ให้แนบมาตอนทำการยื่นคำร้อง
 • หนังสือเดินทาง ตัวจริง ซึ่งจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ประสงค์จะเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น (ข้อบังคับนี้อาจได้รับการยกเว้นในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน) และ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก และ จะต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ระบุข้อมูลและรูปถ่าย รวมถึงสำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับภายในระยะ 3 ปี (หากมี)
 • หลักฐานที่พักอาศัย เช่น ใบยืนยันการจองโรงแรม หรือ หลักฐานที่พักอาศัยอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมตลอดช่วงเวลาพำนัก
 • แผนการเดินทางโดยละเอียด หากท่านเดินทางไปยังหลายประเทศ
 • เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • หากเดินทางไปกับบริษัททัวร์ ให้แสดงเอกสารการจอง และ การชำระเงิน ที่ได้รับการรับรองจากบริษัททัวร์
 • หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง จากนายจ้าง บริษัท โรงเรียน หรือ หน่วยงานในประเทศไทย ซึ่งรับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาทำงาน และ ยืนยันการอนุมัติวันลาพักร้อน
 • ต้นฉบับ พร้อมสำเนา กรมธรรม์ประกันเดินทาง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศกลุ่มเชงเก้น และ มีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาพำนัก โดยมีวงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร การคุ้มครองครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ  การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินในโรงพยาบาล หรือ การส่งตัวกลับประเทศเพื่อรับการรักษา ในกรณียื่นขอวีซ่าแบบเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง กรมธรรม์ควรจะมีผลคุ้มครองครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี ผู้ยื่นคำร้องสามารถเลือกซื้อประกันจากบริษัทประกันในยุโรป หรือ บริษัทประกันแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งได้รับการยอมรับจากทางสถานทูตฯ โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันได้จาก ลิ้งค์ รายชื่อบริษัทประกันที่ได้รับการยอมรับ กรมธรรม์จากบริษัทอื่นนอกเหนือจากนี้จะถูกปฏิเสธ
 • รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนของผู้ยื่นคำร้อง หรือ ผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือหลักฐานทางการเงินอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง
 • สำเนาเอกสารการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก ทะเบียบสมรส สูติบัตรของบุตร (ตามแต่กรณี) หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงสถานะที่ผูกมัดทางสังคมหรือการเงินในประเทศไทย
 • สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียว จำเป็นต้องแสดงหนังสือได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดา หรือ ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ และ ได้รับการรับรองโดยทนาย หากผู้เยาว์เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียว จำเป็นต้องแสดงหนังสือได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกฝ่าย และ ได้รับการรับรองโดยทนาย หากบิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว จำเป็นต้องแสดงคำสั่งจากชั้นศาล เอกสารดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย และ แปลโดย บริษัทแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

หมายเหตุ : ทางสถานทูตฯ อาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมตามเห็นสมควร