Advanced search

Bangkok > วีซ่าท่องเที่ยว >

วีซ่าท่องเที่ยว

ขนาดรูปถ่ายสำหรับสมัครวีซ่า   ใบสมัครวีซ่าเชงเกน (PDF)   ใบสมัครวีซ่าเชงเกน (PDF)
         

Photo format visa

   
         

หากท่านต้องการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ท่านจำเป็นต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • หนังสือเดินทาง ตัวจริง ซึ่งจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ประสงค์จะเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น (ข้อบังคับนี้อาจได้รับการยกเว้นในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน) และ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก และ จะต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ระบุข้อมูลและรูปถ่าย รวมถึงสำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับภายในระยะ 3 ปี (หากมี)
  • หลักฐานที่พักอาศัย เช่น ใบยืนยันการจองโรงแรม หรือ หลักฐานที่พักอาศัยอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมตลอดช่วงเวลาพำนัก
  • แผนการเดินทางโดยละเอียด หากท่านเดินทางไปยังหลายประเทศ
  • เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  • หากเดินทางไปกับบริษัททัวร์ ให้แสดงเอกสารการจอง และ การชำระเงิน ที่ได้รับการรับรองจากบริษัททัวร์
  • หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง จากนายจ้าง บริษัท โรงเรียน หรือ หน่วยงานในประเทศไทย ซึ่งรับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาทำงาน และ ยืนยันการอนุมัติวันลาพักร้อน
  • ต้นฉบับ พร้อมสำเนา กรมธรรม์ประกันเดินทาง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศกลุ่มเชงเก้น และ มีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาพำนัก โดยมีวงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร การคุ้มครองครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ  การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินในโรงพยาบาล หรือ การส่งตัวกลับประเทศเพื่อรับการรักษา ในกรณียื่นขอวีซ่าแบบเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง กรมธรรม์ควรจะมีผลคุ้มครองครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี ผู้ยื่นคำร้องสามารถเลือกซื้อประกันจากบริษัทประกันในยุโรป หรือ บริษัทประกันแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งได้รับการยอมรับจากทางสถานทูตฯ โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันได้จาก ลิ้งค์ รายชื่อบริษัทประกันที่ได้รับการยอมรับ กรมธรรม์จากบริษัทอื่นนอกเหนือจากนี้จะถูกปฏิเสธ
  • รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนของผู้ยื่นคำร้อง หรือ ผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือหลักฐานทางการเงินอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง
  • สำเนาเอกสารการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก ทะเบียบสมรส สูติบัตรของบุตร (ตามแต่กรณี) หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงสถานะที่ผูกมัดทางสังคมหรือการเงินในประเทศไทย
  • สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียว จำเป็นต้องแสดงหนังสือได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดา หรือ ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ และ ได้รับการรับรองโดยทนาย หากผู้เยาว์เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียว จำเป็นต้องแสดงหนังสือได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกฝ่าย และ ได้รับการรับรองโดยทนาย หากบิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว จำเป็นต้องแสดงคำสั่งจากชั้นศาล เอกสารดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย และ แปลโดย บริษัทแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

หมายเหตุ : ทางสถานทูตฯ อาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมตามเห็นสมควร