Advanced search

Bangkok > วีซ่าสำหรับสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรป >

วีซ่าสำหรับสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรป

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขด้านล่าง:

- ท่านเป็นสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรปหรือพลเมืองเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือพลเมืองชาวสวิตเซอร์แลนด์

- และหากพลเมืองสหภาพยุโรปหรือพลเมืองเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือพลเมืองชาวสวิตเซอร์แลนด์ต้องเดินทางไป หรือ พำนักอาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกกลุ่มเชงเก้น

- และหากท่านต้องติดตาม หรือ เดินทางเยี่ยมเยือนพลเมืองสหภาพยุโรปหรือพลเมืองเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือพลเมืองชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่พำนักอยู่ในพื้นที่เขตเชงเก้น

พลเมืองสหภาพยุโรปคือพลเมืองของประเทศสมาชิก ดังต่อไปนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธาณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และ สหราชอาณาจักร

ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปรวมถึง ประเทศนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และ สวิตเซอร์แลนด์

ท่านจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรปหรือประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือพลเมืองชาวสวิตเซอร์แลนด์ หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้:

 • คู่สมรส
 • พาร์ทเนอร์ที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
 • ทายาทโดยตรง (ลูกชายหรือลูกสาว) ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือผู้อยู่ในอุปการะของพลเมืองชาวสหภาพยุโรป หรือ คู่สมรส / พาร์ทเนอร์
 • บุพการี (บิดาหรือมารดา) ซึ่งอยู่ในความอุปการะของพลเมืองชาวสหภาพยุโรป หรือ คู่สมรส / พาร์ทเนอร์
 • สมาชิกในครอบครัวอื่นๆ ในกรณีที่
  • เมื่อท่านอยู่ในประเทศของท่าน ท่านอยู่ภายใต้ความอุปการะหรือเป็นสมาชิกครอบครัวของพลเมืองชาวสหภาพยุโรป ผู้ซึ่งมีสิทธิ์ในการพำนักอยู่ในประเทศของท่าน หรือ
  • พลเมืองชาวสหภาพยุโรปมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องอุปการะท่านเนื่องจากปัญหาสุขภาพร้ายแรง
 • พาร์ทเนอร์ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับพลเมืองชาวสหภาพยุโรป แต่มีความสัมพันธ์ร่วมกันมาในระยะยาว พาร์ทเนอร์ดังกล่าวต้องไม่มีความเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นโดยการสมรส การประกาศสถานะความเป็นพาร์ทเนอร์ หรือ ความสัมพันธ์ระยะยาว ความสัมพันธ์ระยะยาวนั้นประเมินจากความหนักแน่น  มั่นคง และ ระยะเวลาของความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างคู่พาร์ทเนอร์ที่แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้
  • การอยู่ร่วมกันตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปีก่อนยื่นคำร้อง
  • มีบุตรซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจปกครองร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
ขนาดรูปถ่ายสำหรับสมัครวีซ่า   ใบสมัครวีซ่าเชงเกน (PDF)   ใบสมัครวีซ่าเชงเกน (PDF)
         

Photo format visa

   
         

ท่านจำเป็นที่จะต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเมื่อท่านดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า นอกจากนี้ท่านยังจำเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทาง ตัวจริง ซึ่งจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ประสงค์จะเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น (ข้อบังคับนี้อาจได้รับการยกเว้นในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน) และ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก และ จะต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ระบุข้อมูลและรูปถ่าย รวมถึงสำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับภายในระยะ 3 ปี (หากมี)
 • สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียว จำเป็นต้องแสดงหนังสือได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดา หรือ ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ และ ได้รับการรับรองโดยทนาย หากผู้เยาว์เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียว จำเป็นต้องแสดงหนังสือได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกฝ่าย และ ได้รับการรับรองโดยทนาย หากบิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว จำเป็นต้องแสดงคำสั่งจากชั้นศาล เอกสารดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย และ แปลโดย บริษัทแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต