Advanced search

Bangkok > วีซ่าเพื่อวัฒนธรรม การกีฬา หรือ การศึกษา >

วีซ่าเพื่อวัฒนธรรม การกีฬา หรือ การศึกษา

ขนาดรูปถ่ายสำหรับสมัครวีซ่า   ใบสมัครวีซ่าเชงเกน (PDF)   ใบสมัครวีซ่าเชงเกน (PDF)
         

Photo format visa

   
         

หากท่านต้องการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่าเพื่อวัฒนธรรม และ/หรือการกีฬา ท่านจำเป็นต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • หนังสือเดินทาง ตัวจริง ซึ่งจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ประสงค์จะเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น (ข้อบังคับนี้อาจได้รับการยกเว้นในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน) และ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก และ จะต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ระบุข้อมูลและรูปถ่าย รวมถึงสำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับภายในระยะ 3 ปี (หากมี)
  • หลักฐานที่พักอาศัย เช่น ใบยืนยันการจองโรงแรม
  • เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  • จดหมายเชิญฉบับจริงจากสมาคมหรือหน่วยงานที่จัดงานกีฬาหรือวัฒนธรรมในประเทศลักเซมเบิร์ก (เช่น มหาวิทยาลัย) โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมเยือน การสนับสนุนค่าใช้จ่าย รวมถึงระยะเวลาในการพำนัก
  • หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับจริง จากบริษัทฯ หรือ องค์กรในประเทศไทย ซึ่งรับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาทำงาน เงินเดือน วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงระบุรายละเอียดของผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนโดยมีจำนวนเงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง
  • ต้นฉบับ พร้อมสำเนา กรมธรรม์ประกันเดินทาง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศกลุ่มเชงเก้น และ มีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาพำนัก โดยมีวงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร การคุ้มครองครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ  การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินในโรงพยาบาล หรือ การส่งตัวกลับประเทศเพื่อรับการรักษา ในกรณียื่นขอวีซ่าแบบเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง กรมธรรม์ควรจะมีผลคุ้มครองครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี ผู้ยื่นคำร้องสามารถเลือกซื้อประกันจากบริษัทประกันในยุโรป หรือ บริษัทประกันแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งได้รับการยอมรับจากทางสถานทูตฯ โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันได้จาก ลิ้งค์ รายชื่อบริษัทประกันที่ได้รับการยอมรับ กรมธรรม์จากบริษัทอื่นนอกเหนือจากนี้จะถูกปฏิเสธ
  • สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียว จำเป็นต้องแสดงหนังสือได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดา หรือ ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ และ ได้รับการรับรองโดยทนาย หากผู้เยาว์เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียว จำเป็นต้องแสดงหนังสือได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกฝ่าย และ ได้รับการรับรองโดยทนาย หากบิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว จำเป็นต้องแสดงคำสั่งจากชั้นศาล เอกสารดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย และ แปลโดย บริษัทแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

หมายเหตุ : ทางสถานทูตฯ อาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมตามเห็นสมควร