Advanced search

Bangkok > ขั้นตอนก่อนเดินทาง >

ขั้นตอนก่อนเดินทาง

ขั้นตอนที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนเดินทางไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก

1/ กรุณานัดหมายล่วงหน้า 2/ กรุณามาตรงเวลานัดหมาย 3/ ห้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าได้เพียงครั้งละ 1 คน ยกเว้นผู้เยาว์ 4/ กรุณาสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและนำปากกาของท่านมาด้วย 5/ กรุณาเตรียมเงินค่ายื่นคำร้องขอวีซ่ามาให้พอดี 6/ กรุณาแสดงหลักฐานถิ่นที่อยู่ที่เป็นทางการ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ (สำหรับชาวต่างชาติ) ซึ่งได้รับ การรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ ไทยพร้อมทั้งคำแปลจาก สถาบันการแปลที่ได้รับการรับรองจากทางสถานทูต

 
     
             
         
             

ขั้นตอนแรก

ทุกขั้นตอนในการยื่นขอใบอนุญาติพำนักชั่วคราวจะต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์จากประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ โดยท่านจะต้องส่งใบคำร้องทางไปรษณีย์ไปยัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศและยุโรปของประเทศลักเซมเบิร์ก หากผู้ยื่นคำร้องมายื่นเอกสารใบคำร้อง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ ผ่านทางแผนกกงสุลของทางสถานทูตลักเซมเบิร์ก ประจำกรุงเทพฯ โปรดทราบว่า เอกสารจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศลักเซมเบิร์ก และ ทางสถานทูตฯไม่มีอำนาจในการตัดสินหรือพิจารณาคำร้อง

ขั้นตอนแรกสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว คือ การได้รับใบอนุญาติพำนักชั่วคราว จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ใบอนุญาติพำนักชั่วคราวใช้สำหรับเดินทางเข้าเพื่อพำนักอยู่ในประเทศลักเซมเบิร์กเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน

ขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อขอใบอนุญาติพำนักชั่วคราวนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก โปรดเลือกลิ้งค์ตามหัวข้อด้านล่างที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านและปฏิบัติตามคำแนะที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ :

พลเมืองประเทศที่ 3 ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวชาวสหภาพยุโรปหรือประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือพลเมืองชาวสวิตเซอร์แลนด์อาจพำนักอยู่ในประเทศลักเซมเบิร์กได้ หากได้รับการพิจารณาว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวอย่างแท้จริงและหลังจากได้ปฏิบัติตามระเบียบการแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่เวบไซต์ของรัฐบาล

พลเมืองประเทศที่ 3 ที่ประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศลักเซมเบิร์กเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ด้วยเหตุผลในการอยู่ร่วมกับครอบครัวที่เป็นพลเมืองประเทศที่ 3 จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่เวบไซต์ของรัฐบาล

เมื่อเตรียมเอกสารคำร้องครบถ้วน ท่านจะต้องส่งเอกสารไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้  โปรดทราบว่าเอกสารที่ไม่ครบถ้วนอาจทำให้คำร้องถูกปฏิเสธ

Immigration Directorate - Department for Foreigners

26, route d'Arlon
Luxembourg
Postal box: B.P. 752 L-2017
Luxembourg

Phone: (+352) 247-84040 (from 14.00 - 16.00)
Fax: (+352) 22 16 08
Email: immigration.public@mae.etat.lu

 
การพิจารณาคำร้องของทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาจใช้เวลาถึง 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับคำร้อง ท่านจะได้รับใบแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางไปรษณีย์ ในกรณีที่คำร้องได้รับการอนุมัติ กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างโดยละเอียด

ขั้นตอนที่สอง

ในกรณีที่คำร้องของท่านได้รับการอนุมัติและท่านได้รับต้นฉบับใบอนุญาติพำนักชั่วคราวที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ท่านจะต้องทำการยื่น คำร้องขอวีซ่าระยะยาวด้วยตัวท่านเอง กับทาง สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศลักเซมเบิร์ก  ในประเทศที่ท่านมีถิ่นอาศัยอยู่ ในกรณีที่ในประเทศของท่านไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศลักเซมเบิร์ก ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาวกับสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศเบลเยี่ยมซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศลักเซมเบิร์ก

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่าระยะยาว

  1. ท่านจะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง ภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาติพำนักชั่วคราว
  2. กรุณาทำนัดหมายกับทางสถานทูตฯ ก่อนที่ท่านจะเข้ามายื่นคำร้อง

โดยท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ 02 677 7360 (ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. ในวันทำการ ยกเว้น วันหยุดราชการ) หรือ ท่านสามารถส่งอีเมล์เข้ามาที่ bangkok.consulat@mae.etat.lu

         
ขนาดรูปถ่ายสำหรับสมัครวีซ่า   ใบสมัครวีซ่าเชงเกน (PDF)   ใบสมัครวีซ่าเชงเกน (PDF)
         

Photo format visa

   
         

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องมีดังต่อไปนี้ :

  • หนังสือเดินทาง ตัวจริง ซึ่งจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ประสงค์จะเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น (ข้อบังคับนี้อาจได้รับการยกเว้นในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน) และ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก และ จะต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ระบุข้อมูลและรูปถ่าย รวมถึงสำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับภายในระยะ 3 ปี (หากมี)
  • ใบอนุญาติพำนักชั่วคราวฉบับจริง พร้อมสำเนา

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาวไม่จำเป็นต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ และ การดำเนินการออกวีซ่าเป็นไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ยื่นคำร้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทางไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก สติ๊กเกอร์วีซ่าซึ่งมีอายุ 90 วันจะถูกติดลงบนหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้อง ท่านสามารถอ่านขั้นตอนสำหรับการยื่นขอใบอนุญาติพำนักขั้นสุดท้ายได้ที่นี่