Recherche avancée

Bangkok > ผู้ที่ต้องขอวีซ่าเชงเก้น >

ผู้ที่ต้องขอวีซ่าเชงเก้น

ใครคือผู้ที่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก และ สามารถยื่นคำร้องได้ที่ใด ?

 

การได้รับยกเว้นการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศเขตเชงเก้น ขึ้นอยู่กับสัญชาติและประเภทของหนังสือเดินทาง

บุคคลที่มาจากประเทศดังต่อไปนี้ สามารถเดินทางเข้าและท่องเที่ยวในประเทศเลักเซมเบิร์กและประเทศในเขตเชงเก้น ภายในระยะเวลา 90 วัน โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า ทั้งนี้ ประเทศลักเซม เบิร์กจะต้องเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายหลักในการเดินทาง:

  • พลเมืองของประเทศบรูไน มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ซึ่งถือหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับนี้อาจได้รับการยกเว้นในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน นอกจากนี้ หนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าไม่น้อยกว่า 2 หน้า และ จะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก
  • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางนักการทูต หรือ หนังสือเดินทางราชการที่ออกโดย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ประเทศไทย
  • พลเมืองประเทศที่ 3 ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของชาวพลเมืองสหภาพยุโรปหรือประเทศในความตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือพลเมืองชาวสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีใบอนุญาตพำนัก หรือ มีวีซ่าที่ออกโดยกลุ่มประเทศสมาชิก และ ยังมีผลบังคับใช้อยู่

 

สำหรับพลเมืองที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มประเทศเชงเก้น พลเมืองของบางประเทศจำเป็นที่ต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าเขตพื้นที่เชงเก้น รายชื่อประเทศที่พลเมืองจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่าเชงเก้น

 

ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย (เช่น นักท่องเที่ยว) หรือ ผู้ที่มีวีซ่าประเทศไทยที่มีผลบังคับใช้ เหลือน้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่เชงเก้น จะไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่ากับทางแผนกกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ในกรณีนี้ท่านจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตลักเซมเบิร์กในประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่อย่างถูกต้องเท่านั้น

ผู้ยื่นคำร้องวีซ่าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาวในราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง (เช่น ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวในประเทศไทย) หรือ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาวในราชอาณาจักรไทย แต่ใบอนุญาตนั้นเหลือระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศเขตเชงเก้น บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถยื่นคำร้องวีซ่าที่แผนกกงสุลของสถานทูตลักเซมเบิร์กได้ กรณีดังกล่าวนี้ บุคคลเหล่านั้นสามารถยื่นคำร้องวีซ่าที่ประเทศที่บุคคลนั้นมีถิ่นพำนักอยู่ เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีใบอนุญาตให้พำนักระยะยาวในราชอาณาจักรไทยที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศเขตเชงเก้น

รายชื่อตัวแทนของประเทศลักเซมเบิร์กที่รับยื่นวีซ่าในประเทศข้างเคียง

 

-          สำหรับประเทศ บังคลาเทศ ติดต่อ สถานทูตสวีเดน

-          สำหรับประเทศ กัมพูชา ติดต่อ สถานทูตเยอรมัน

-          สำหรับประเทศ อินโดนีเซีย ติดต่อ สถานทูตเนเธอร์แลนด์

-          สำหรับประเทศ ลาว ติดต่อ สถานทูตฝรั่งเศส

-          สำหรับประเทศ มาเลเซีย ติดต่อ สถานทูตเบลเยี่ยม

-          สำหรับประเทศ เมียนมาร์ ติดต่อ สถานทูตเยอรมัน

-          สำหรับประเทศ ฟิลิปปินส์ ติดต่อ สถานทูตเบลเยี่ยม

-          สำหรับประเทศ สิงคโปร์ ติดต่อ สถานทูตเบลเยี่ยม

-          สำหรับประเทศ เวียดนาม ติดต่อ สถานทูตเบลเยี่ยม

 

รายชื่อสถานเอกอัครราชทูตทั้งหมดของประเทศลักเซมเบิร์ก