Recherche avancée

Bangkok > วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก > วีซ่าระยะสั้น >

วีซ่าระยะสั้น

 

เนื่องจากทางเลือกในการเดินทางที่ไม่แน่นอนสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยภายในวันหมดอายุของวีซ่าเชงเก้น อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาใบสมัครวีซ่าของท่าน ผู้สมัครอาจเลื่อนการสมัครวีซ่าออกไปจนกว่าสายการบินพาณิชย์จะทำการตามปกติ ยกเว้นในกรณีมีเหตุผลทางด้านครอบครัวและมีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน

หากผู้สมัครตัดสินใจยื่นใบสมัครวีซ่า ผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. หลักฐานการจองเที่ยวบินขากลับประเทศไทย ตามรายละเอียดด้านล่าง

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สายการบิน KLM (อัมสเตอร์ดัม-กรุงเทพฯ – วันเริ่มจะแจ้งให้ทราบภายหลัง), Air France (ปารีส-กรุงเทพฯ – วันเริ่มจะแจ้งให้ทราบภายหลัง), SWISS (ซูริค-กรุงเทพฯ), Austrian Airlines (เวียนนา-กรุงเทพฯ)  จะได้รับอนุญาตให้ทำการบินกึ่งพาณิชย์ในการทำเที่ยวบินเข้าประเทศไทย โดยเริ่มต้นสัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน

2. หลักฐานการจองสถานกักตัว ( ASQ)

ผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ปัจจุบันมีโรงแรมในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก ( ASQ) ทั้งหมด 87 โรงแรม ซึ่งจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีสัญชาติไทย จะต้องเข้ากักตัว ณ สถานที่กักตัวของรัฐ หรือ สถานที่กักตัวทางเลือก ( ASQ) เป็นเวลา 14 วัน สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่จะกลับเข้าประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่เป็นสถานกักกันที่อนุมัติโดยทางการไทย

3. เอกสารทะเบียนบ้าน ที่แปลโดยศูนย์แปลเอกสารที่สถานทูตกำหนด และได้รับการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสถานทูตจะได้ดำเนินการออกหนังสือเพื่อใช้เดินทางเข้าเขตเชงเก้น

หมายเหตุ: หลักฐานการจองสถานกักตัวเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของบุคคลผู้ที่จะเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยในช่วงโรคโควิด-19 และเอกสารการจองสถานกักตัวนั้นเป็นเอกสารที่ต้องใช้ในกรณีที่ผู้สมัครนั้นยืนยันที่จะสมัครวีซ่าในช่วงเวลานี้ สถานทูตจะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นหากทางการไทยเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการเข้าประเทศ ณ เวลาที่ผู้สมัครเดินทางกลับเข้าประเทศไทย

 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

  • 3,000 บาท (80 ยูโร) สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี
  • 1,500 บาท (40 ยูโร) สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 12 ปี
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี และสมาชิกครอบครัวพลเรือนของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
 

เพื่อเป็นการยกเลิกข้อจำกัดชั่วคราวเกี่ยวกับการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำกรุงเทพฯ สามารถรับคำร้องในการยื่นขอวีซ่าเชงเกนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ทุกสองสัปดาห์ อาจจะมีการยกเลิกมาตรการบางประการหรือทั้งหมดในการเดินทาง หรือแม้แต่การกลับมายกเลิกการเดินทางสำหรับคนไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ข้อกำหนดใหม่ในการติดต่อฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก :

1/ กรุณานัดหมายล่วงหน้า 2/ กรุณามาตรงเวลานัดหมาย 3/ ห้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าได้เพียงครั้งละ 1 คน ยกเว้นผู้เยาว์ 4/ กรุณาสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและนำปากกาของท่านมาด้วย 5/ กรุณาเตรียมเงินค่ายื่นคำร้องขอวีซ่ามาให้พอดี 6/ กรุณาแสดงหลักฐานถิ่นที่อยู่ที่เป็นทางการ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ (สำหรับชาวต่างชาติ) ซึ่งได้รับ การรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ ไทยพร้อมทั้งคำแปลจาก สถาบันการแปลที่ได้รับการรับรองจากทางสถานทูต 7/ เอกสารการจองสถานกักกันทางเลือก (ASQ)

 

Logoweb-Time-final

 

Logoweb-rdv

 

Logoweb-One person gray

 

Logoweb-Mask-Pen

             
             

Logoweb-money-baht

 

Logoweb-residence

 

Logoweb-Hotel

         

ข้อควรทราบ

การที่จะสามารถยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่ากับทางแผนกกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์กจะต้องเป็นประเทศหลักของการเดินทาง ทั้งในแง่ของระยะเวลาการพำนัก และ/หรือ จุดประสงค์ของการเดินทาง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้อาจส่งผลให้คำร้องของท่านถูกปฏิเสธ

 

บุคคลผู้ซึ่งได้รับวีซ่าเชงเก้นจากสถานทูตลักเซมเบิร์กสามารถอยู่ในประเทศลักเซมเบิร์กและประเทศในเขตเชงเก้นได้ ไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลา 6 เดือน

สำหรับบุคคลซึ่งได้รับวีซ่าเชงเก้นประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง (multiple entries) สามารถเข้าออกประเทศลักเซมเบิร์กและในประเทศเขตเชงเก้นได้หลายครั้งภายในระยะเวลา 180 วัน แต่ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศลักเซมเบิร์กและในประเทศเขตเชงเก้นต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 90 วัน

 

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่า

 

1.กรุณาทำนัดหมายกับทางสถานทูตฯ ก่อนที่ท่านจะเข้ามายื่นคำร้อง โดยท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ 02 677 7360 (ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. ในวันทำการ ยกเว้น วันหยุดราชการ) หรือ ท่านสามารถส่งอีเมล์เข้ามาที่ bangkok.consulat@mae.etat.lu

 

ท่านสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน และ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทางเข้าสู่เขตพื้นที่เชงเก้น มิเช่นนั้นผลการยื่นคำร้องของท่านอาจได้รับการพิจารณาล่าช้ากว่ากำหนดการที่ท่านต้องการเดินทาง

 

2.กรุณาเตรียมเอกสารประกอบคำร้อง ตามคำแนะนำที่ประกาศไว้บนหน้าเวบไซต์ และ ยื่นเอกสารให้ครบถ้วนในวันและเวลาที่ได้ทำการนัดหมายไว้ โดยผู้ยื่นคำร้องจำเป็นต้องแสดงเอกสารฉบับจริง พร้อมสำเนา และ ทางสถานทูตฯ จะคืนเอกสารฉบับจริงที่จำเป็นระหว่างการเดินทางให้แก่ผู้ยื่น ทั้งนี้เอกสารทางการที่เป็นภาษาอื่นจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษโดย บริษัทแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต    

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุณาเลือกประเภทวีซ่า เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำร้อง:

 

ข้อมูลทั่วไปสำหรับวีซ่าระยะสั้น