การสมรส

การสมรสในประเทศไทย

หากคุณวางแผนที่จะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย คุณต้องได้รับเอกสารยืนยันเสรีภาพในการสมรสเพื่อยื่นต่อทางการไทย เอกสารการยืนยันสามารถทำด้วยตนเองที่แผนกกงสุลของสถานทูตลักเซมเบิร์กในกรุงเทพ โปรดทราบว่าทางการไทยไม่ได้รับการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน

ข้อแรก คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ก่อนที่จะสมรสในประเทศไทย ข้อสอง คุณต้องทำนัดหมายที่หมายเลข +66 (0) 2 677 7360 หรือส่งอีเมลมาที่ bangkok.consulat@mae.etat.lu. ข้อสุดท้าย คุณต้องแสดงเอกสารต่อแผนกกงสุล:

 1. หนังสือรับรองความสามารถในการทำสัญญาสมรสฉบับจริง จากเทศบาลที่คุณที่ถิ่นพำนักตามกฎหมาย (ในลักเซมเบิร์กหรือในยุโรป)
 2. หนังสือเดินทางปัจจุบัน
 3. ใบรับรองถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายของคุณ (ในลักเซมเบิร์กหรือในประเทศอื่น)
 4. หลักฐานรายได้รายเดือนหรือรายปี
 5. เอกสารทะเบียนหย่า หากเกี่ยวข้อง
 6. นามสกุลและชื่อจริงของบุตร หากเกี่ยวข้อง
 7. นามสกุลและชื่อจริงของบิดามารดา
 8. นามสกุล ชื่อจริง และที่อยู่ของบุคคลอ้างอิง 2 ท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศที่คุณมีถิ่นที่อยู่ (ไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสาร)
 9. ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สมรสในอนาคตชาวไทย (ชื่อนามสกุลและที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ) และสำเนาหนังสือเดินทาง
 10. สำเนาหนังสือเดินทางลักเซมเบิร์กของคุณ (เพื่อออกสำเนารับรองถูกต้องโดยแผนกกงสุลของสถานทูต คุณต้องแปลเอกสารเป็นภาษาไทย และรับรองโดยทางการไทยในภายหลัง

บนพื้นฐานของเอกสารเหล่านี้ สถานทูตจะออกเอกสารใหม่ให้เป็นภาษาอังกฤษให้กับทางการไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณอาจต้องแปลเอกสารเป็นภาษาไทย จากนั้นเอกสารต้นฉบับและเอกสารแปลที่รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของเทศบาลไทยที่คุณจะจดทะเบียนสมรส กรุณาติดต่อเทศบาลไทยล่วงหน้าสำหรับขั้นตอนที่ชัดเจน หากต้องการรับรองเอกสาร กรุณาดูที่อยู่ด้านล่าง:

...........................................................

กองสัญชาติและนิติกรณ์

กรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศ

123 ถ.แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 02 575 1056-9 / โทรสาร 02 575 1054

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-14.30 น.

...........................................................

 

ผู้สมัครที่ต้องการรับรองเอกสารไทยสามารถใช้บริการการรับรองเอกสารที่สำนักงานรับรองเอกสารที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย

ประเภทการบริการ          เวลาทำการ          คิวออนไลน์                                 รับเอกสาร/ค่าธรรมเนียม
บริการปกติ 08.30-15.30 น. http://e-legalization.mfa.go.th รับเอกสารใน 2 วันทำการ / 200 บาทต่อตราประทับ
บริการด่วน 08.30-09.30 น. http://e-legalization.mfa.go.th รับเอกสารช่วงเวลา 14.30-16.30 น.ของวันเดียวกัน / 400 บาทต่อตราประทับ

 

การรับรองการสมรสในลักเซมเบิร์ก

ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณทำการรับรองการสมรสของคุณกับทางการลักเซมเบิร์ก เอกสารภาษาไทยทั้งหมดที่ไม่ใช่เอกสารภาษาอังกฤษต้องแปลโดยนักแปลที่สาบานที่ผ่านการรับรองโดยสถานทูต และผ่านการรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล มิฉะนั้น เอกสารแปลอาจถูกปฏิเสธโดยทางการลักเซมเบิร์ก หากคุณไม่มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายในลักเซมเบิร์ก คุณต้องติดต่อสถานทูตในกรุงเทพที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม

______________________________________________________________

การสมรสในประเทศลักเซมเบิร์ก

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการสมรสในประเทศลักเซมเบิร์กมีอยู่ที่เว็บไซต์ Guichet.lu คุณสามารถดูกระบวนการที่สรุปแล้วด้านล่าง

ใครบ้างที่มีสิทธิ์สมรส?

การเตรียมการสำหรับการสมรสทางแพ่งเกี่ยวข้องกับทุกคนที่ต้องการทำสัญญาการสมรสในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันเป็นที่ยอมรับ การที่จะได้รับอนุญาตให้สมรสในลักเซมเบิร์ก คู่สมรสในอนาคตต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และหนึ่งในคู่สมรสจะต้องมีถิ่นที่อยู่อย่างเป็นทางการในประเทศลักเซมเบิร์ก การสมรสของผู้เยาว์สามารถเป็นไปได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาผู้ปกครองสำหรับกรณีนี้

กำหนดเวลา

ขอแนะนำว่าการเตรียมการสมรสทางแพ่งจะเริ่มไม่ช้ากว่า

 • 2 เดือนก่อนวันสมรส สำหรับบุคคลสัญชาติลักเซมเบิร์กที่อาศัยในประเทศลักเซมเบิร์ก
 • 3 เดือนก่อนวันสมรส สำหรับบุคคลสัญชาติอื่นที่อาศัยในประเทศลักเซมเบิร์ก

การสมรสอาจจะเกิดขึ้นในชุมชนของคู่สมรสในอนาคตคนใดคนหนึ่งที่อาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารสมรส

ขั้นตอนเบื้องต้นที่ต้องดำเนินการมีดังต่อไปนี้

 • คู่สมรสในอนาคตคนใดคนหนึ่งต้องไปติดต่อนายทะเบียนของชุมชนที่หนึ่งในนั้นอาศัยอย่างถูกกฎหมาย (อาจเลือกชุมชนใดก็ได้) เพื่อดำเนินพิธีการที่จำเป็นสำหรับเตรียมเอกสารการสมรส บุคคลนั้นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตนเองและของคู่สมรสในอนาคต

 • นายทะเบียนจะให้แบบฟอร์มที่จำเป็นแก่คู่สมรสในอนาคตเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการและจะระบุเอกสารประกอบที่จะต้องใช้ยื่น เอกสารที่จำเป็น (ระบุไว้ในข้อ 4) เพื่อจะเตรียมการสมรสต้องเป็นภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษ หากไม่เช่นนั้น คู่สมรสในอนาคตจะต้อง:
  • ขอรับเอกสารประจำชาติที่มีลายมือชื่อที่ได้รับการรับรองหรือ apostille อนุสัญญากรุงเฮกซึ่งได้รับการแปลโดยนักแปลที่สาบานเป็นหนึ่งใน 3 ภาษานั้น (รายชื่อนักแปลที่สาบานอาจจะขอจากกระทรวงยุติธรรม)
  • หรือ ขอเอกสารระหว่างประเทศ (ตามภาคผนวกของอนุสัญญา ICCS ฉบับที่ 16 

เอกสารที่จำเป็นต้องยื่นต่อสำนักนายทะเบียนไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่สมรส

เอกสารจำเป็นสำหรับการสมรส

 • หลักฐานยืนยันตัวตน (สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุ)
 • สำเนาสูติบัตรของคู่สมรสในอนาคต (ที่ระบุชื่อของบิดามารดาทั้งสองฝ่าย) ซึ่งออกโดยเทศบาลที่กำเนิดที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนยื่น หากไม่สามารถยื่นได้ อาจแทนที่ด้วยเอกสารรับรองซึ่งออกโดยความยุติธรรมแห่งสันติภาพในสถานที่เกิดของพวกเขาหรือภูมิลำเนาตามกฎหมายซึ่งเอกสารนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากศาลแขวงสำหรับเขตที่จะมีการเฉลิมฉลองการสมรส หากมีการเตรียมสูติบัตรในต่างประเทศคู่สัญญาจะต้องจัดทำ:
  • เอกสารระหว่างประเทศ (ตามภาคผนวกของอนุสัญญา ICCS ฉบับที่ 16หรือ
  • เอกสารประจำชาติที่มีลายมือชื่อที่ได้รับการรับรองหรือ apostille อนุสัญญากรุงเฮก
 • ใบรับรองถิ่นที่อยู่ สำหรับบุคคลที่ไม่มีภูมิลำเนาอย่างถูกกฎหมายในลักเซมเบิร์ก หรือเอกสารใดๆที่ยืนยันถึงถิ่นที่อยู่ หากไม่มีใบรับรองดังกล่าวในประเทศที่ตนอาศัยอยู่
 • หลักฐานการมีสถานภาพโสด เพื่อยืนยันสถานภาพโสดของคู่สมรสในอนาคต สำหรับบุคคลสัญชาติลักเซมเบิร์ก สำเนาสูติบัตรล่าสุดที่เตรียมไว้ในลักเซมเบิร์กก็เพียงพอแล้ว สำหรับบุคคลสัญชาติอื่น หลักฐานยืนยันสถานภาพโสดที่ได้รับการรับรองโดยใบรับรองความสามารถในการสมรสตามกฎหมาย ถ้าใบรับรองไม่สามารถออกได้โดยหน่วยงานของประเทศต้นทางของฝ่ายที่สนใจ อาจจะใช้ใบรับรองแห่งชาติและใบรับรองสถานภาพโสดแทนได้ หากต้องการทราบว่าหน่วยงานใดสามารถออกเอกสารนี้ในต่างประเทศได้ ขอแนะนำให้ติดต่อชุมชนที่เคยอาศัยในต่างประเทศครั้งสุดท้ายหรือสถานทูตที่มีอำนาจ

นายทะเบียนจะตรวจสอบภูมิลำเนาของผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อเมื่อรวบรวมเอกสาร

หากเกี่ยวข้อง:

 • มรณบัตรของคู่สมรสก่อนหน้า
 • สูติบัตรของบุตรตามกฎหมาย หากบุตรหนึ่งคนหรือมากกว่าที่เกิดก่อนการสมรสและไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรโดยบิดา (และ/หรือมารดา) บุตรเหล่านี้จะต้องได้รับการรับรองบุตรก่อนการสมรสจะเริ่มต้นขึ้น บุตรจะไม่สามารถได้รับสถานภาพเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายหากไม่ได้รับการรับรองบุตรก่อนการสมรส ดังนั้น เด็กที่ได้รับการรับรองบุตรจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอัตโนมัติโดยการสมรส
 • มรณบัตรของบิดาหรือมารดา สำหรับผู้เยาว์
 • หนังสือรับรองสภาพการสมรสที่ระบุถึงการหย่าร้างหรือการถอนคำพิพากษาหย่าร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการหย่ารวมถึง:

 • หนังสือรับรองสภาพการสมรสที่ระบุถึงการหย่าร้างหรือการถอนคำพิพากษาหย่าร้างสำหรับการสมรสทั้งหมดก่อนหน้า
 • คำพิพากษาหย่าร้างที่ตัดสินในต่างประเทศ
  • ในกรณีของคำพิพากษาที่ตัดสินในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 การหย่าร้างจะต้องได้รับการยืนยันโดยคำพิพากษาที่บังคับใช้ของศาลลักเซมเบิร์ก
  • ในกรณีของคำพิพากษาที่ตัดสินในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลังวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 การหย่าร้างจะต้องได้รับการยืนยันโดยใบรับรองเกี่ยวกับการตัดสินในเรื่องเกี่ยวกับการสมรส (มีให้ในข้อ 39 ของระเบียบ (EC) 2201/2003) เสร็จสมบูรณ์โดย เขตอำนาจศาลต่างประเทศที่มีอำนาจหรืออำนาจของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งมีการตัดสิน ใบรับรองจะต้องร่างลงวันที่และลงนาม
  • ในกรณีของคำพิพากษาที่ตัดสินในรัฐที่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (และไม่ว่าจะมีการพิพากษาให้หย่าร้างในวันใดก็ตาม) คำตัดสินจะต้องได้รับการยืนยันโดยคำพิพากษาที่บังคับได้ของศาลลักเซมเบิร์ก

ข้อมูลที่ต้องให้เพื่อเตรียมการสมรส

 • วันเกิดและสถานที่เกิด ภูมิลำเนา และอาชีพของบิดามารดา หากบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ต้องระบุวันและสถานที่เสียชีวิต
 • เลขประจำตัวประชาชน (เลขประกันสังคม 13 หลัก – เมทริกซ์) ของคู่สมรสในอนาคต
 • จำนวนผู้ร่วมการสมรส
 • ที่อยู่ของคู่สมรสในอนาคตภายหลังสมรส

พิธีสมรส

เนื่องจากต้องมีพิธีการบางอย่างล่วงหน้า คู่สมรสในอนาคตควรไปที่สำนักงานทะเบียนราษฎรอย่างน้อย 2 ถึง 3 เดือนก่อนวันที่เลือกสำหรับการสมรส ในลักเซมเบิร์กการสมรสทุกครั้งจะต้องนำหน้าด้วยการประกาศการสมรสในช่วง 10 วันในชุมชนที่คู่สมรส 2 คนอาศัยอยู่ ประกาศจะเผยแพร่ทันทีที่ชุมชนที่จะจัดพิธีสมรสได้รับเอกสารที่จำเป็น สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นเวลาน้อยกว่า 6 เดือนประกาศการสมรสจะต้องได้รับการเผยแพร่ในชุมชนที่อยู่อาศัยก่อน พิธีสมรสจะต้องจัดขึ้นไม่เกิน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ หากไม่เป็นเช่นนั้นประกาศจะต้องเผยแพร่อีกครั้ง วันและเวลาของพิธีสมรสจะถูกกำหนดเมื่อมีการส่งเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเผยแพร่ประกาศการสมรส โดยหลักการแล้วการสมรสอาจเกิดขึ้นในวันทำการใด ๆ ของสัปดาห์ ต้องจัดขึ้นที่ศาลากลางของชุมชน

อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุผลร้ายแรงที่ทำให้คู่สมรสไม่สามารถทำการสมรสที่ศาลากลางของชุมชน อัยการของท้องถิ่นที่ทำการสมรสอาจสั่งให้นายทะเบียนเดินทางไปยังภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของหนึ่งในคู่สมรสเพื่อทำการสมรส

การรับรองและการแปลเอกสาร

เอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นจะต้อง:

 1. รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย (กรุณาดูที่อยู่ใต้หน้านี้)
 2. แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่สาบานที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูต
 3. เอกสารทั้งหมด (ที่รับรองและแปล) จะต้องได้รับการรับรองโดยสถานทูตเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้อย่างถูกต้องในประเทศลักเซมเบิร์ก

วีซ่าสำหรับพลเมืองไทย

พลเมืองไทยต้องสมัครวีซ่าเชงเก้นและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าและพำนักก่อนบินไปลักเซมเบิร์ก

วีซ่าระยะสั้น ไม่เกิน 90 วันอาจจะเพียงพอ อย่างไรก็ตามเทศบาลบางแห่งต้องการวีซ่าระยะยาวที่อนุมัติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงการต่างประเทศของลักเซมเบิร์ก กรุณาติดต่อเทศบาลของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้

...........................................................

กองสัญชาติและนิติกรณ์

กรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศ

123 ถ.แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 02 575 1056-9 / โทรสาร 02 575 1054

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-14.30 น.

...........................................................

ผู้สมัครที่ต้องการรับรองเอกสารไทยสามารถใช้บริการการรับรองเอกสารที่สำนักงานรับรองเอกสารที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย

ประเภทการบริการ          เวลาทำการ          คิวออนไลน์                                 รับเอกสาร/ค่าธรรมเนียม
บริการปกติ 08.30-15.30 น. http://e-legalization.mfa.go.th รับเอกสารใน 2 วันทำการ / 200 บาทต่อตราประทับ
บริการด่วน 08.30-09.30 น. http://e-legalization.mfa.go.th รับเอกสารช่วงเวลา 14.30-16.30 น.ของวันเดียวกัน / 400 บาทต่อตราประทับ

 

Dernière mise à jour