ข้อมูลการสมัครวีซ่า

คำแนะนำเกี่ยวกับใบสมัครวีซ่าในช่วงโรคโควิด-19

ในปี 2564  นี้ ข้อจำกัดในการเดินทาง การล็อคดาวน์ในพื้นที่ และจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในเขตเชงเก้น ไม่ได้ดีขึ้นมากนักจาก ปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 การห้ามไม่ให้บุคคลสัญชาติที่สามเข้ามาในดินแดนลักเซมเบิร์กมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม บุคคลสัญชาติที่สามที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศลักเซมเบิร์กได้ จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Government website.

ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก จะต้องแสดงเอกสารผลการตรวจที่เป็นลบดังต่อไปนี้ (เป็นเอกสารกระดาษหรือเอกสารอิเลคทรอนิกส์)มีผลถึง 15 พฤษภาคม 2564

>ผลตรวจกรดนิวคลีอิก SARS-CoV-2  Viral RNA - PCR (polymerase chain reaction), TAM (transcription-mediated amplification) หรือ  LAMP (loop-mediated isothermal amplification)

> หรือ  ผลการตรวจ viral antigen test (in line with the World Health Organization criteria: Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays, Interim Guidance, 11 กันยายน 2563

เอกสารนี้ต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการบิน ออกโดยห้องแล็ปหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการตรวจนี้ ผลตรวจต้องเป็นลบ หากจำเป็น ต้องแนบเอกสารแปลผลตรวจนั้น ต้องเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศลักเซมเบิร์ก (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน) หรือภาษาอังกฤษ ขณะนี้ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกตุ สามารถนำมาใช้ได้

1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ผู้เดินทางโดยเครื่องบินจากประเทศที่สามนั้น ไม่ต้องตรวจหาเชื้อแบบเร่งด่วนที่สนามบินของประเทศลักเซมเบิร์กแล้ว

มาตรการเฉพาะในการติดต่อแผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก

 1. ทำการนัดหมายล่วงหน้า
 2. มาตรงเวลา
 3. มาติดต่อคนเดียว ยกเว้นในกรณีผู้เยาว์
 4. สวมหน้ากากอนามัย และนำปากกาส่วนตัวมาด้วย
 5. เตรียมเงินค่าธรรมเนียมมาให้พอดี
 6. แสดงสำเนาทะเบียนบ้านที่ได้รับการรับรองโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และได้รับการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส, เยอรมัน หรืออังกฤษ โดยผู้แปลที่ได้รับการรับรองจากทางสถานทูตสำหรับวีซ่าประเภท C หรือ D
 7. แสดงเอกสารการสำรองที่พัก ASQ สำหรับใบสมัครวีซ่าระยะสั้น
Port du masque
ค่าธรรมเนียมใบสมัครวีซ่าต่อคน (บาท) / ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารต่อเอกสาร (บาท)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้น (วีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน, เข้าออกครั้งเดียวหรือหลายครั้ง)
 • 3,000
 • ผู้ใหญ่และผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 12 ปี
 • 1,500
 • ผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 6 ถึง 11 ปี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 6 ปี
 • สมาชิกครอบครัวหรือผู้สมัครใต้อำนาจปกครองของพลเมืองสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป/สวิส ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี
 • นักเรียน, นักศึกษาอายุต่ำกว่า 26 ปี และครูที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเกี่ยวกับการเรียนหรืออบรมทางวิชาการ
 • นักวิจัยที่เดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ไม่จำกัดอายุ
 • ตัวแทนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปี ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา ประชุม กีฬา วัฒนธรรม หรือ การศึกษา ที่จัดโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้น/ยาวที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศและยุโรป (วีซ่าที่ออกโดยประเทศลักเซมเบิร์ก – วีซ่า D, เข้าออกได้หลายครั้ง)
 • 1,800
 • ผู้ใหญ่และผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 6 ปี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 6 ปี
 • สมาชิกครอบครัวหรือผู้สมัครใต้อำนาจปกครองของพลเมืองสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป/สวิส ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี
 • นักเรียน, นักศึกษาอายุต่ำกว่า 26 ปี และครูที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเกี่ยวกับการเรียนหรืออบรมทางวิชาการ
 • นักวิจัยที่เดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ไม่จำกัดอายุ
 • ตัวแทนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปี ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา ประชุม กีฬา วัฒนธรรม หรือ การศึกษา ที่จัดโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร

800 บาทต่อเอกสาร (ประทับตรารับรองบนเอกสาร)

 • เอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษ (หรือเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ นับเป็น 1 ตราประทับ
 • เอกสารต้นฉบับภาษาไทยแนบกับเอกสารที่แปลโดยผู้แปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต นับเป็น 1 ตราประทับ (ตราประทับจะอยู่บนเอกสารแปลและแนบคู่กับเอกสารต้นฉบับ)

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่เคาน์เตอร์แผนกกงสุลของสถานทูต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ และไม่รับการชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอน
 • ชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • ผู้สมัครได้รับใบเสร็จหลังจากชำระค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายด้านธุรการและอัตราแลกเปลี่ยน
ข้อกำหนดของวีซ่าระยะสั้น (วีซ่าเชงเก้น หรือ วีซ่า C)
วัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยว (ระงับจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป)

เอกสารประกอบการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว (ระยะไม่เกิน 90 วัน)

 1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกและลงลายมือชื่อครบถ้วน สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย ต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. รูปถ่ายสีขนาด 35x45 มม จำนวน 1 รูป ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีครีม, ฟ้าอ่อน หรือเท่าอ่อน โดยที่รูปจะต้องไม่มีลวดเย็บกระดาษหรือติดกาว
 3. เอกสารการเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทาง) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้น หรือ ในกรณีการเดินทางเข้าออกหลายครั้ง จะถือเอาวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นในครั้งสุดท้าย เอกสารการเดินทางดังกล่าวต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและออกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี
 4. เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เช่น กำหนดการเดินทาง) หากเดินทางโดยบริษัทนำเที่ยว ให้แสดงเอกสารกำหนดการเดินทางที่ยืนยันการจองจากบริษัทนำเที่ยว
 5. เอกสารการสำรองที่พัก (เช่น หลักฐานการชำระเงินการจองโรงแรม)
 6. หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจากนายจ้าง/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/องค์กร ที่ระบุตำแหน่งงาน, ระยะเวลาจ้างงาน หากเกี่ยวข้อง และระบุระยะเวลาลางาน/พักร้อนที่ได้รับการอนุมัติ
 7. เอกสารที่ระบุว่าผู้สมัครสามารถมีวิธียังชีพที่เพียงพอ ทั้งในระยะเวลาที่ผู้สมัครอยู่ในเขตเชงเก้นและสำหรับการเดินทางไปยังประเทศที่สามที่รับรองการเดินทางเข้าของผู้สมัคร หรืออยู่ในฐานะที่จะเดินทางเข้าโดยถูกกฎหมาย
 8. ข้อมูลที่ทำให้สามารถประเมินเจตนาของผู้สมัครว่าจะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นก่อนวันหมดอายุวีซ่า (เช่น หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครมีรากฐานจากประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย: สถานะของอาชีพ, การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์)
 9. ประกันการเดินทางที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร และสามารถใช้ได้ทั่วทั้งเขตเชงเก้น โดยหลักการจะออกในประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นทิ่อยู่ (สำหรับประเทศไทย กรุณาดูข้อมูลด้านขวา)
 10. หลักฐานการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (แนะนำ) เพื่อเร่งการกระบวนการพิจารณาใบสมัครของท่าน
วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ/สัมมนา/วัฒนธรรม/กีฬา/เรียน

เอกสารประกอบการสมัครวีซ่าธุรกิจ/สัมมนา/วัฒนธรรม/กีฬา/เรียน (ระยะไม่เกิน 90 วัน)

 1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกและลงลายมือชื่อครบถ้วน สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย ต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. รูปถ่ายสีขนาด 35x45 มม จำนวน 1 รูป ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีครีม, ฟ้าอ่อน หรือเท่าอ่อน โดยที่รูปจะต้องไม่มีลวดเย็บกระดาษหรือติดกาว
 3. เอกสารการเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทาง) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้น หรือ ในกรณีการเดินทางเข้าออกหลายครั้ง จะถือเอาวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นในครั้งสุดท้าย เอกสารการเดินทางดังกล่าวต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและออกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี
 4. เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เช่น หนังสือเชิญจากบริษัทที่ระบุแผนการเยือน และ/หรือการเข้าร่วมประชุม
 5. หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจากนายจ้าง/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/องค์กร ที่ระบุตำแหน่งงาน, ระยะเวลาจ้างงาน, เงินเดือน หากเกี่ยวข้องระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาการเดินทาง หากประกอบอาชีพส่วนตัว : หลักฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หนังสือจดทะเบียนบริษัท)
 6. เอกสารที่ระบุว่าผู้สมัครสามารถมีวิธียังชีพที่เพียงพอ ทั้งในระยะเวลาที่ผู้สมัครอยู่ในเขตเชงเก้นและสำหรับการเดินทางไปยังประเทศที่สามที่รับรองการเดินทางเข้าของผู้สมัคร หรืออยู่ในฐานะที่จะเดินทางเข้าโดยถูกกฎหมาย
 7. ข้อมูลที่ทำให้สามารถประเมินเจตนาของผู้สมัครว่าจะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นก่อนวันหมดอายุวีซ่า (เช่น หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครมีรากฐานจากประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย: สถานะของอาชีพ, การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์)
 8. ประกันการเดินทางที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร และสามารถใช้ได้ทั่วทั้งเขตเชงเก้น โดยหลักการจะออกในประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นทิ่อยู่ (สำหรับประเทศไทย กรุณาดูข้อมูลด้านขวา)
 9. หลักฐานการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (แนะนำ) เพื่อเร่งการกระบวนการพิจารณาใบสมัครของท่าน
วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือญาติ

เอกสารประกอบการสมัครวีซ่าเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือญาติ (ระยะไม่เกิน 90 วัน)

 1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกและลงลายมือชื่อครบถ้วน สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย ต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. รูปถ่ายสีขนาด 35x45 มม จำนวน 1 รูป ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีครีม, ฟ้าอ่อน หรือเท่าอ่อน โดยที่รูปจะต้องไม่มีลวดเย็บกระดาษหรือติดกาว
 3. เอกสารการเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทาง) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้น หรือ ในกรณีการเดินทางเข้าออกหลายครั้ง จะถือเอาวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นในครั้งสุดท้าย เอกสารการเดินทางดังกล่าวต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและออกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี
 4. เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เช่น หลักฐานความสัมพันธ์กับผู้เชิญ)
 5. เอกสารการสำรองที่พัก (เช่น หลักฐานการชำระเงินการจองโรงแรม)
 6. หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจากนายจ้าง/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/องค์กร ที่ระบุตำแหน่งงาน, ระยะเวลาจ้างงาน หากเกี่ยวข้อง และระบุระยะเวลาลางาน/พักร้อนที่ได้รับการอนุมัติ
 7. เอกสารที่ระบุว่าผู้สมัครสามารถมีวิธียังชีพที่เพียงพอ ทั้งในระยะเวลาที่ผู้สมัครอยู่ในเขตเชงเก้นและสำหรับการเดินทางไปยังประเทศที่สามที่รับรองการเดินทางเข้าของผู้สมัคร หรืออยู่ในฐานะที่จะเดินทางเข้าโดยถูกกฎหมาย
 8. ข้อมูลที่ทำให้สามารถประเมินเจตนาของผู้สมัครว่าจะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นก่อนวันหมดอายุวีซ่า (เช่น หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครมีรากฐานจากประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย: สถานะของอาชีพ, การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์)
 9. ประกันการเดินทางที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร และสามารถใช้ได้ทั่วทั้งเขตเชงเก้น โดยหลักการจะออกในประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นทิ่อยู่ (สำหรับประเทศไทย กรุณาดูข้อมูลด้านขวา)
 10. หลักฐานการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ

* จดหมายข้อผูกพันอย่างเป็นทางการระบุว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ในลักเซมเบิร์กยอมรับที่จะดำเนินการต่อรัฐลักเซมเบิร์กเพื่อแบกรับค่าครองชีพ (รวมถึงค่ารักษาพยาบาล) และค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป ตามมาตรา 4 กฎหมายแก้ไขวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลและการย้ายถิ่นฐานอย่างเสรี

สมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป/สวิส

เอกสารประกอบการสมัครของสมาชิกครอบครัวของประชากรสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป/สวิส (ระยะไม่เกิน 90 วัน)

 1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกและลงลายมือชื่อครบถ้วน สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย ต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. รูปถ่ายสีขนาด 35x45 มม จำนวน 1 รูป ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีครีม, ฟ้าอ่อน หรือเท่าอ่อน โดยที่รูปจะต้องไม่มีลวดเย็บกระดาษหรือติดกาว
 3. เอกสารการเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทาง) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้น หรือ ในกรณีการเดินทางเข้าออกหลายครั้ง จะถือเอาวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นในครั้งสุดท้าย เอกสารการเดินทางดังกล่าวต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและออกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี

ประกาศสำคัญ

 1. ผู้สมัครทุกคนจะต้องแสดงใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย เอกสารที่ออกเป็นภาษาไทยต้องมาพร้อมกับเอกสารแปลโดยนักแปลที่สาบานเป็นภาษาอังกฤษ,ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน
 2. ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้นต้องแสดงเอกสารการสำรองโรงแรมจากโรงแรมที่รัฐบาลไทยอนุมัติให้ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ต้องผ่านการกักตัว 14 วันที่โรงแรมเหล่านั้น สถานทูตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆหากทางการไทยมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศในขณะที่ผู้สมัครเดินทางเข้าประเทศไทย

ขอเรียนแจ้งว่าผู้สมัครอาจจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมหากร้องขอ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่ายและขนาดศีรษะ

 • กรอบต้องมีขนาดอย่างน้อย 35 มม x 45 มม
 • รูปถ่ายต้องแสดงมุมมองด้านหน้าทั้งหมดของศีรษะ โดยใบหน้าจะต้องอยู่ตรงกลางของรูป และรวมส่วนบนของหัวไหล่
 • ขนาดของศีรษะตั้งแต่คางถึงส่วนบนศีรษะต้องอยู่ระหว่าง 29 มม ถึง 34 มม

หากรูปถ่ายไม่ตรงตามข้อกำหนด ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมรูปถ่ายใหม่จำนวน 1 รูปก่อนจึงจะสามารถดำเนินการใบสมัครได้

ข้อกำหนดของวีซ่าระยะยาว (วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก หรือ วีซ่า D)

บุคคลที่มีสัญชาติที่สามทุกคน (ที่ไม่ใช่สมาชิกครอบครัวของประชากรสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป/สวิส) จะต้องมีใบอนุญาตทำงานหากประสงค์จะทำการใดที่ได้มาซึ่งค่าตอบแทนระหว่างระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Guichet.lu

 

ขั้นตอนการขอวีซ่าระยะยาว (วีซ่า D) สามารถดูได้ที่นี่

 1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกและลงลายมือชื่อครบถ้วน สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย ต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. รูปถ่ายสีขนาด 35x45 มม จำนวน 1 รูป ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีครีม, ฟ้าอ่อน หรือเท่าอ่อน โดยที่รูปจะต้องไม่มีลวดเย็บกระดาษหรือติดกาว
 3. เอกสารการเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทาง) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้น หรือ ในกรณีการเดินทางเข้าออกหลายครั้ง จะถือเอาวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นในครั้งสุดท้าย เอกสารการเดินทางดังกล่าวต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและออกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี
 4. ประกันการเดินทางที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร และสามารถใช้ได้ทั่วทั้งเขตเชงเก้น โดยหลักการจะออกในประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นทิ่อยู่ (สำหรับประเทศไทย กรุณาดูข้อมูลด้านขวา)
 5. หลักฐานการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน (แนะนำ) เพื่อเร่งการกระบวนการพิจารณาใบสมัครของท่าน
 6. หนังสืออนุมัติฉบับจริงจากกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปของประเทศลักเซมเบิร์ก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สมัครต้องแสดงใบสำคัญถิ่นที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย เอกสารที่ออกเป็นภาษาไทยต้องมาพร้อมกับเอกสารแปลโดยนักแปลที่สาบานเป็นภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่ายและขนาดศีรษะ

 • กรอบต้องมีขนาดอย่างน้อย 35 มม x 45 มม
 • รูปถ่ายต้องแสดงมุมมองด้านหน้าทั้งหมดของศีรษะ โดยใบหน้าจะต้องอยู่ตรงกลางของรูป และรวมส่วนบนของหัวไหล่
 • ขนาดของศีรษะตั้งแต่คางถึงส่วนบนศีรษะต้องอยู่ระหว่าง 29 มม ถึง 34 มม

หากรูปถ่ายไม่ตรงตามข้อกำหนด ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมรูปถ่ายใหม่จำนวน 1 รูปก่อนจึงจะสามารถดำเนินการใบสมัครได้

Last update