ข้อมูลการสมัครวีซ่า

คำแนะนำในการขอวีซ่า Covid-19

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด19 การห้ามไม่ให้บุคคลสัญชาติที่สามเดินทางเข้ามาในดินแดนลักเซมเบิร์กมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Government website.

พลเมืองไทยและพลเมืองของประเทศที่สามที่พำนักอยู่ในประเทศไทยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ดินแดนลักเซมเบิร์กอีกต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งหมด) และยกเว้นพลเมืองของประเทศที่สามที่ถือใบรับรองที่ยืนยันรูปแบบการฉีดวัคซีนที่สมบูรณ์ซึ่งถือว่าเทียบเท่าในลักเซมเบิร์ก (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จะนำเสนอก่อนขึ้นเครื่องไปยังลักเซมเบิร์ก)

บุคคลสัญชาติของประเทศที่สามดังต่อไปนี้สามารถเดินทางเข้าประเทศลักเซมเบิร์กได้ :

1.       บุคคลสัญชาติของประเทศที่สามที่มีสถานะการพำนักระยะยาวแบบ European Directive 2003/109/EC รวมถึงผู้มีสิทธิพำนักตามกฏหมายของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศเขตเชงเก้นหรือผู้มีวีซ่าระยะยาวจากกลุ่มประเทศดังกล่าว

2.       ผู้ประกอบอาชีพด้านสาธารณสุข ผู้ที่ทำงานวิจัยด้านสาธารณสุขและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

3.       แรงงานบริเวณชายแดน

4.       แรงงานด้านการเกษตรตามฤดูกาล

5.       ลูกจ้างด้านการคมนาคมขนส่ง

6.       คณะทูตานุทูต เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศและแขกที่ได้รับเชิญจากองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาร่วมงานด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่ด้านการทหาร เจ้าหน้าที่ด้านความร่วมมือในการพัฒนาและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันภัยแก่พลเมือง

7.       ผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

8.       ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางอย่างเร่งด่วนและมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ

9.       กะลาสี

10.   ผู้ที่ประสงค์จะขอลี้ภัยในประเทศลักเซมเบิร์กหรือเพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรม

11.   บุคคลสัญชาติของประเทศที่สามที่เดินทางเพื่อการศึกษา

12.   แรงงานสัญชาติของประเทศที่สามที่มีคุณสมบัติระดับสูง หากการจ้างงานนั้นมีความจำเป็นและไม่สามารถเลื่อนกำหนดหรือไม่สามารถกระทำงานดังกล่าวได้จากต่างประเทศ

บุคคลตามข้อ 8 11 และ 12 จะต้องมีใบรับรองเฉพาะ โดยจะต้องยื่นคำร้องทางอี-เมล์ service.visas@mae.etat.lu หรือทางโทรศัพท์หมายเลข +352 247-88300.

นอกจากนี้ บุคคลใดไม่ว่าจะมีสัญชาติใดก็ตาม อายุ 6 ปีขึ้นไป จะต้องแสดงตัวก่อนขึ้นเครื่องไปยังลักเซมเบิร์ก ยกเว้นบุคคลบางประเภท*

 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่รับรองรูปแบบการฉีดวัคซีนที่สมบูรณ์ (ดูคำถามที่พบบ่อย) ที่ดำเนินการกับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดย European Medicines Agency ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือทางการแพทย์ของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือของสมาชิก รัฐของเขตเชงเก้นหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยประเทศที่สาม รับรองรูปแบบการฉีดวัคซีนที่สมบูรณ์และถือว่าเทียบเท่าในลักเซมเบิร์กตามมาตรา 3bis ของกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2020 ว่าด้วยมาตรการต่อสู้กับ COVID-19 การแพร่ระบาด (ปัจจุบันใช้กับใบรับรองที่ออกโดยประเทศหรือดินแดนต่อไปนี้: แอลเบเนีย อาร์เมเนีย อันดอร์รา หมู่เกาะแฟโร อิสราเอล โมร็อกโก โมนาโก ปานามา สาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ ซานมารีโน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร ยูเครน วาติกัน)
 • หรือใบรับรองการรักษาโรคโควิด ที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพหรือหน่วยงานระดับชาติของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิกเขตเชงเก้นสำหรับบุคคลที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 ล่าสุดภายใน 6 เดือนก่อนการเดินทางและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาการแยกตัวที่เกี่ยวข้องในของแต่ละประเทศด้วยความละเอียดของอาการติดเชื้อทั้งหมด
 • หรือผลการตรวจโควิดที่เป็นลบ (บนกระดาษหรือทางอิเล็กทรอนิกส์) ของการทดสอบการขยายกรดนิวคลีอิก (NAAT) สำหรับการตรวจหา RNA ไวรัส SARS-CoV-2 (วิธี PCR, TMA หรือ LAMP) ที่ดำเนินการน้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบิน หรือของการทดสอบ Rapid Antigen Test ของ SARS-CoV-2 ดำเนินการน้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบิน โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางการแพทย์หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับอนุญาตสำหรับจุดประสงค์นี้ จะต้องแสดงผลการทดสอบในเชิงลบ (หากจำเป็นพร้อมกับการแปล) ในภาษาราชการอย่างใดอย่างหนึ่งของลักเซมเบิร์กหรือในภาษาอังกฤษ, อิตาลี, สเปนหรือโปรตุเกส

การดำเนินการนี้ใช้กับการเดินทางออกจากลักเซมเบิร์กทั้งหมด รวมถึงจากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือเขตเชงเก้น

หนังสือเดินทางของวัคซีนภายใต้เขตอำนาจของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย หรือใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 แห่งชาติของประเทศไทย ยังไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของลักเซมเบิร์ก

*บุคคลบางประเภทได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้:

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ นักวิจัยด้านสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุในระหว่างการทำงาน
 • ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคขนส่ง
 • บุคคลที่เดินทางกลับทางอากาศภายในเวลาน้อยกว่า 72 ชั่วโมง จากราชรัฐแกรนด์ดัชชีไปยังประเทศที่เป็นสมาชิกของเขตเชงเก้นหรือสหภาพยุโรป โดยไม่ได้ออกจากเขตเชงเก้นหรืออาณาเขตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ในช่วงเวลานี้
 • นักการทูต เจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ และบุคคลที่ได้รับเชิญจากองค์กรระหว่างประเทศซึ่งจำเป็นต้องมีการแสดงตนเพื่อให้องค์กรเหล่านี้ทำงานได้ดี บุคลากรทางทหาร บุคลากรความร่วมมือด้านการพัฒนา เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และเจ้าหน้าที่คุ้มครองพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่

ดู คำถามที่พบบ่อยที่เว็บไซต์รัฐบาลลักเซมเบิร์ก

มาตรการเฉพาะในการติดต่อแผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก

 1. ทำการนัดหมายล่วงหน้า
 2. มาตรงเวลา
 3. มาติดต่อคนเดียว ยกเว้นในกรณีผู้เยาว์
 4. สวมหน้ากากอนามัย และนำปากกาส่วนตัวมาด้วย
 5. เตรียมเงินค่าธรรมเนียมมาให้พอดี
 6. แสดงสำเนาทะเบียนบ้านที่ได้รับการรับรองโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และได้รับการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส, เยอรมัน หรืออังกฤษ โดยผู้แปลที่ได้รับการรับรองจากทางสถานทูตสำหรับวีซ่าประเภท C หรือ D
 7. แสดงหลักฐานยืนยันการจองโรงแรม ASQ Alternative State Quarantine hotel) หากมี
Port du masque
ค่าธรรมเนียมใบสมัครวีซ่าต่อคน (บาท) / ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารต่อเอกสาร (บาท)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้น (วีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน, เข้าออกครั้งเดียวหรือหลายครั้ง)
 • 3,200
 • ผู้ใหญ่และผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 12 ปี
 • 1,600
 • ผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 6 ถึง 11 ปี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 6 ปี
 • สมาชิกครอบครัวหรือผู้สมัครใต้อำนาจปกครองของพลเมืองสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป/สวิส ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี
 • นักเรียน, นักศึกษาอายุต่ำกว่า 26 ปี และครูที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเกี่ยวกับการเรียนหรืออบรมทางวิชาการ
 • นักวิจัยที่เดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ไม่จำกัดอายุ
 • ตัวแทนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปี ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา ประชุม กีฬา วัฒนธรรม หรือ การศึกษา ที่จัดโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้น/ยาวที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศและยุโรป (วีซ่าที่ออกโดยประเทศลักเซมเบิร์ก – วีซ่า D, เข้าออกได้หลายครั้ง)
 • 2,000
 • ผู้ใหญ่และผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 6 ปี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 6 ปี
 • สมาชิกครอบครัวหรือผู้สมัครใต้อำนาจปกครองของพลเมืองสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป/สวิส ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี
 • นักเรียน, นักศึกษาอายุต่ำกว่า 26 ปี และครูที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเกี่ยวกับการเรียนหรืออบรมทางวิชาการ
 • นักวิจัยที่เดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ไม่จำกัดอายุ
 • ตัวแทนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปี ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา ประชุม กีฬา วัฒนธรรม หรือ การศึกษา ที่จัดโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร

800 บาทต่อเอกสาร (ประทับตรารับรองบนเอกสาร)

 • เอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษ (หรือเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ นับเป็น 1 ตราประทับ
 • เอกสารต้นฉบับภาษาไทยแนบกับเอกสารที่แปลโดยผู้แปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต นับเป็น 1 ตราประทับ (ตราประทับจะอยู่บนเอกสารแปลและแนบคู่กับเอกสารต้นฉบับ)

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่เคาน์เตอร์แผนกกงสุลของสถานทูต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ และไม่รับการชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอน
 • ชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • ผู้สมัครได้รับใบเสร็จหลังจากชำระค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายด้านธุรการและอัตราแลกเปลี่ยน
ข้อกำหนดของวีซ่าระยะสั้น (วีซ่าเชงเก้น หรือ วีซ่า C)
วัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยว (ระงับจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป)

เอกสารประกอบการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว (ระยะไม่เกิน 90 วัน)

 1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกและลงลายมือชื่อครบถ้วน สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย ต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. รูปถ่ายสีขนาด 35x45 มม จำนวน 1 รูป ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีครีม, ฟ้าอ่อน หรือเท่าอ่อน โดยที่รูปจะต้องไม่มีลวดเย็บกระดาษหรือติดกาว
 3. เอกสารการเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทาง) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้น หรือ ในกรณีการเดินทางเข้าออกหลายครั้ง จะถือเอาวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นในครั้งสุดท้าย เอกสารการเดินทางดังกล่าวต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและออกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี
 4. เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เช่น กำหนดการเดินทาง) หากเดินทางโดยบริษัทนำเที่ยว ให้แสดงเอกสารกำหนดการเดินทางที่ยืนยันการจองจากบริษัทนำเที่ยว
 5. เอกสารการสำรองที่พัก (เช่น หลักฐานการชำระเงินการจองโรงแรม)
 6. หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจากนายจ้าง/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/องค์กร ที่ระบุตำแหน่งงาน, ระยะเวลาจ้างงาน หากเกี่ยวข้อง และระบุระยะเวลาลางาน/พักร้อนที่ได้รับการอนุมัติ
 7. เอกสารที่ระบุว่าผู้สมัครสามารถมีวิธียังชีพที่เพียงพอ ทั้งในระยะเวลาที่ผู้สมัครอยู่ในเขตเชงเก้นและสำหรับการเดินทางไปยังประเทศที่สามที่รับรองการเดินทางเข้าของผู้สมัคร หรืออยู่ในฐานะที่จะเดินทางเข้าโดยถูกกฎหมาย
 8. ข้อมูลที่ทำให้สามารถประเมินเจตนาของผู้สมัครว่าจะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นก่อนวันหมดอายุวีซ่า (เช่น หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครมีรากฐานจากประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย: สถานะของอาชีพ, การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์)
 9. ประกันการเดินทางที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร และสามารถใช้ได้ทั่วทั้งเขตเชงเก้น โดยหลักการจะออกในประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นทิ่อยู่ (สำหรับประเทศไทย กรุณาดูข้อมูลด้านขวา)
 10. หลักฐานการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (แนะนำ) เพื่อเร่งการกระบวนการพิจารณาใบสมัครของท่าน
วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ/สัมมนา/วัฒนธรรม/กีฬา/เรียน

เอกสารประกอบการสมัครวีซ่าธุรกิจ/สัมมนา/วัฒนธรรม/กีฬา/เรียน (ระยะไม่เกิน 90 วัน)

 1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกและลงลายมือชื่อครบถ้วน สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย ต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. รูปถ่ายสีขนาด 35x45 มม จำนวน 1 รูป ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีครีม, ฟ้าอ่อน หรือเท่าอ่อน โดยที่รูปจะต้องไม่มีลวดเย็บกระดาษหรือติดกาว
 3. เอกสารการเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทาง) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้น หรือ ในกรณีการเดินทางเข้าออกหลายครั้ง จะถือเอาวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นในครั้งสุดท้าย เอกสารการเดินทางดังกล่าวต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและออกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี
 4. เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เช่น หนังสือเชิญจากบริษัทที่ระบุแผนการเยือน และ/หรือการเข้าร่วมประชุม
 5. หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจากนายจ้าง/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/องค์กร ที่ระบุตำแหน่งงาน, ระยะเวลาจ้างงาน, เงินเดือน หากเกี่ยวข้องระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาการเดินทาง หากประกอบอาชีพส่วนตัว : หลักฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หนังสือจดทะเบียนบริษัท)
 6. เอกสารที่ระบุว่าผู้สมัครสามารถมีวิธียังชีพที่เพียงพอ ทั้งในระยะเวลาที่ผู้สมัครอยู่ในเขตเชงเก้นและสำหรับการเดินทางไปยังประเทศที่สามที่รับรองการเดินทางเข้าของผู้สมัคร หรืออยู่ในฐานะที่จะเดินทางเข้าโดยถูกกฎหมาย
 7. ข้อมูลที่ทำให้สามารถประเมินเจตนาของผู้สมัครว่าจะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นก่อนวันหมดอายุวีซ่า (เช่น หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครมีรากฐานจากประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย: สถานะของอาชีพ, การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์)
 8. ประกันการเดินทางที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร และสามารถใช้ได้ทั่วทั้งเขตเชงเก้น โดยหลักการจะออกในประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นทิ่อยู่ (สำหรับประเทศไทย กรุณาดูข้อมูลด้านขวา)
 9. หลักฐานการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (แนะนำ) เพื่อเร่งการกระบวนการพิจารณาใบสมัครของท่าน
วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือญาติ

เอกสารประกอบการสมัครวีซ่าเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือญาติ (ระยะไม่เกิน 90 วัน)

 1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกและลงลายมือชื่อครบถ้วน สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย ต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. รูปถ่ายสีขนาด 35x45 มม จำนวน 1 รูป ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีครีม, ฟ้าอ่อน หรือเท่าอ่อน โดยที่รูปจะต้องไม่มีลวดเย็บกระดาษหรือติดกาว
 3. เอกสารการเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทาง) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้น หรือ ในกรณีการเดินทางเข้าออกหลายครั้ง จะถือเอาวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นในครั้งสุดท้าย เอกสารการเดินทางดังกล่าวต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและออกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี
 4. เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เช่น หลักฐานความสัมพันธ์กับผู้เชิญ)
 5. เอกสารการสำรองที่พัก (เช่น หลักฐานการชำระเงินการจองโรงแรม)
 6. หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจากนายจ้าง/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/องค์กร ที่ระบุตำแหน่งงาน, ระยะเวลาจ้างงาน หากเกี่ยวข้อง และระบุระยะเวลาลางาน/พักร้อนที่ได้รับการอนุมัติ
 7. เอกสารที่ระบุว่าผู้สมัครสามารถมีวิธียังชีพที่เพียงพอ ทั้งในระยะเวลาที่ผู้สมัครอยู่ในเขตเชงเก้นและสำหรับการเดินทางไปยังประเทศที่สามที่รับรองการเดินทางเข้าของผู้สมัคร หรืออยู่ในฐานะที่จะเดินทางเข้าโดยถูกกฎหมาย
 8. ข้อมูลที่ทำให้สามารถประเมินเจตนาของผู้สมัครว่าจะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นก่อนวันหมดอายุวีซ่า (เช่น หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครมีรากฐานจากประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย: สถานะของอาชีพ, การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์)
 9. ประกันการเดินทางที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร และสามารถใช้ได้ทั่วทั้งเขตเชงเก้น โดยหลักการจะออกในประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นทิ่อยู่ (สำหรับประเทศไทย กรุณาดูข้อมูลด้านขวา)
 10. หลักฐานการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ

* จดหมายข้อผูกพันอย่างเป็นทางการระบุว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ในลักเซมเบิร์กยอมรับที่จะดำเนินการต่อรัฐลักเซมเบิร์กเพื่อแบกรับค่าครองชีพ (รวมถึงค่ารักษาพยาบาล) และค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป ตามมาตรา 4 กฎหมายแก้ไขวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลและการย้ายถิ่นฐานอย่างเสรี

สมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป/สวิส

หมวดหมู่นี้ใช้กับสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป/สวิส พลเมืองของสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป/สวิส จะต้องย้ายไปหรืออาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกของเขตเชงเก้น แม้จะไม่ได้เป็นคนชาติก็ตาม สมาชิกในครอบครัวจะต้องติดตามหรือเข้าร่วมพลเมืองสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป/สวิส

 1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกและลงลายมือชื่อครบถ้วน สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย ต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. รูปถ่ายสีขนาด 35x45 มม จำนวน 1 รูป ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีครีม, ฟ้าอ่อน หรือเท่าอ่อน โดยที่รูปจะต้องไม่มีลวดเย็บกระดาษหรือติดกาว
 3. เอกสารการเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทาง) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้น หรือ ในกรณีการเดินทางเข้าออกหลายครั้ง จะถือเอาวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นในครั้งสุดท้าย เอกสารการเดินทางดังกล่าวต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและออกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี

ประกาศสำคัญ

 1. ผู้สมัครทุกคนจะต้องแสดงใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย เอกสารที่ออกเป็นภาษาไทยต้องมาพร้อมกับเอกสารแปลโดยนักแปลที่สาบานเป็นภาษาอังกฤษ,ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน
 2. ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้นต้องแสดงเอกสารการสำรองโรงแรมจากโรงแรมที่รัฐบาลไทยอนุมัติให้ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ต้องผ่านการกักตัว 14 วันที่โรงแรมเหล่านั้น สถานทูตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆหากทางการไทยมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศในขณะที่ผู้สมัครเดินทางเข้าประเทศไทย

ขอเรียนแจ้งว่าผู้สมัครอาจจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมหากร้องขอ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่ายและขนาดศีรษะ

 • กรอบต้องมีขนาดอย่างน้อย 35 มม x 45 มม
 • รูปถ่ายต้องแสดงมุมมองด้านหน้าทั้งหมดของศีรษะ โดยใบหน้าจะต้องอยู่ตรงกลางของรูป และรวมส่วนบนของหัวไหล่
 • ขนาดของศีรษะตั้งแต่คางถึงส่วนบนศีรษะต้องอยู่ระหว่าง 29 มม ถึง 34 มม

หากรูปถ่ายไม่ตรงตามข้อกำหนด ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมรูปถ่ายใหม่จำนวน 1 รูปก่อนจึงจะสามารถดำเนินการใบสมัครได้

ข้อกำหนดของวีซ่าระยะยาว (วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก หรือ วีซ่า D)

บุคคลที่มีสัญชาติที่สามทุกคน (ที่ไม่ใช่สมาชิกครอบครัวของประชากรสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป/สวิส) จะต้องมีใบอนุญาตทำงานหากประสงค์จะทำการใดที่ได้มาซึ่งค่าตอบแทนระหว่างระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Guichet.lu

 

ขั้นตอนการขอวีซ่าระยะยาว (วีซ่า D) สามารถดูได้ที่นี่

 1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกและลงลายมือชื่อครบถ้วน สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย ต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. รูปถ่ายสีขนาด 35x45 มม จำนวน 1 รูป ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีครีม, ฟ้าอ่อน หรือเท่าอ่อน โดยที่รูปจะต้องไม่มีลวดเย็บกระดาษหรือติดกาว
 3. เอกสารการเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทาง) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้น หรือ ในกรณีการเดินทางเข้าออกหลายครั้ง จะถือเอาวันที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางออกจากเขตเชงเก้นในครั้งสุดท้าย เอกสารการเดินทางดังกล่าวต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและออกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี
 4. ประกันการเดินทางที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร และสามารถใช้ได้ทั่วทั้งเขตเชงเก้น โดยหลักการจะออกในประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นทิ่อยู่ (สำหรับประเทศไทย กรุณาดูข้อมูลด้านขวา)
 5. หลักฐานการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน (แนะนำ) เพื่อเร่งการกระบวนการพิจารณาใบสมัครของท่าน
 6. หนังสืออนุมัติฉบับจริงจากกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปของประเทศลักเซมเบิร์ก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สมัครต้องแสดงใบสำคัญถิ่นที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย เอกสารที่ออกเป็นภาษาไทยต้องมาพร้อมกับเอกสารแปลโดยนักแปลที่สาบานเป็นภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่ายและขนาดศีรษะ

 • กรอบต้องมีขนาดอย่างน้อย 35 มม x 45 มม
 • รูปถ่ายต้องแสดงมุมมองด้านหน้าทั้งหมดของศีรษะ โดยใบหน้าจะต้องอยู่ตรงกลางของรูป และรวมส่วนบนของหัวไหล่
 • ขนาดของศีรษะตั้งแต่คางถึงส่วนบนศีรษะต้องอยู่ระหว่าง 29 มม ถึง 34 มม

หากรูปถ่ายไม่ตรงตามข้อกำหนด ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมรูปถ่ายใหม่จำนวน 1 รูปก่อนจึงจะสามารถดำเนินการใบสมัครได้

Last update